เช็คสิทธิ์ รับเงินเยียวยาโควิด ครัวเรือนละ 1,000 บาท เทศบาลเมืองหนองปรือ

ตามที่เทศบาลเมืองหนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ได้ประกาศรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ครัวเดือนละ 1,000 บาทระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2564 นั้น มติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองหนองปรือครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่ได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละ 1,000 จำนวน 11,938 ครัวเรือน ทั้งนี้เทศบาลจะจ่ายเงินโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา เทศบาลเมืองหนองปรือ

วิธีการค้นหาข้อมูลผู้ผ่านคุณสมบัติ ทำได้ 3 วิธี ดังนี้
1. ค้นหาโดยกรอกเลขบัตรประชาชน
2. ค้นหาโดยกรอกเฉพาะชื่อ
3. ค้นหาโดยกรอกเฉพาะนามสกุล

หมายเหตุ ท่านจะได้รับเงินภายในสิ้นเดือนกันยายน 2564

ตัวอย่างการเช็คสิทธิ

พร้อมกันนี้ทางเทศบาลได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติ เป็นเวลา 15 วัน หากไม่มีผู้คัดค้าน ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการรับเงินช่วยเหลือดังกล่าว

รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติ

หากพบปัญหา ข้อสงสัย ติดต่อสอบถาม
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองหนองปรือ
โทร. 038-933119 (ในวันเวลาราชการ)