ด่วน..! กกต. ประกาศเลือกตั้งใหม่ 2 เขต “นายกเมืองพัทยา” วันอาทิตย์ที่ 12 มิ.ย.นี้

หลังจากการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเมืองพัทยาไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีหน่วยเลือกตั้งที่จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่

1. เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 2
2. เขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 20

ล่าสุดวันนี้ (31 พ.ค.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี ออกหนังสือด่วนที่สุดที่ ลต(ชบ) 0002/556 เรื่องการออกเสียงลงคะแนนนายกเมืองพัทยาใหม่ มายังเมืองพัทยาพร้อมเอกสารแนบ 2 รายการ


ทั้งนี้ โดยมีเนื้อหาระบุว่าด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง หรือ กกต.ว่ามีคำสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนน “นายกเมืองพัทยา” ใหม่ในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 ด้วยปรากฏว่าคณะกรรมการเลือกตั้งได้รับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาแล้ว จึงอาศัยตามความในมาตรา 105 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประกอบข้อ 202 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งว่าที่สมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงสั่งยกเลิกของหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวและสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือก

โดยดำเนินการในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 เป็นวันออกเสียงลงคะแนนใหม่ และให้ดำเนินการออกเสียงลงคะแนนใหม่ตามระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 สั่ง ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2565

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ก่อน กกต.จะมีคำสั่งให้เลือกตั้งใหม่ใน 2 เขตดังกล่าวนั้น มีคะแนนดังนี้
หมายเลข 1.
นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์
ได้คะแนน 14,349 คะแนน

หมายเลข 4.
นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร
ได้คะแนน 12,477 คะแนน

หมายเลข 3.
นายกิตติศักดิ์ นิลวัฒนโฆชัย
ได้คะแนน 8,759 คะแนน

หมายเลข 2.
นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ
ได้คะแนน 990 คะแนน