เปรียบเทียบ ผู้ประกันตนมาตรา 40 จ่ายเท่าไหร่ ได้อะไรบ้าง?

ประกันสังคม มาตรา 40 คืออะไร?
ประกันสังคมมาตรา 40 คือ กองทุนประกันสังคมที่คุ้มครองผู้ประกันตนที่ประกอบอาชีพอิสระ ในกรณีที่เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ชราภาพ หรือเสียชีวิต โดยผู้ประกันตนสามารถเลือกชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม มาตรา 40 ได้ 3 ทางเลือก เพื่อรับสิทธิความคุ้มครองที่แตกต่างกัน

ผู้ประกันตนมาตรา 40
บุคคลทั่วไปที่ไม่มีนายจ้าง อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 65 ปี และไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33, มาตรา 39

ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคม มาตรา 40

ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท/เดือน ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครอง ดังนี้

1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย รับค่าทดแทนขาดรายได้
– ผู้ป่วยใน นอนพักรักษาตัว 1 วันขึ้นไป วันละ 300 บาท
– ผู้ป่วยนอก(ไม่นอนโรงพยาบาล) ใบรับรองแพทย์ให้หยุด 3 วันขึ้นไป วันละ 200 บาท
– เงื่อนการรับสิทธิ ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกหยุดรวมกัน ไม่เกิน 30 วัน/ปี
– ผู้ป่วยนอก(ไม่นอนโรงพยาบาล) หยุดไม่เกิน 2 วัน(ปีละไม่เกิน 3 ครั้ง) ครั้งละ 50 บาท

2. กรณีทุพพล รับเงินทดแทนการขาดรายได้
– ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้รายเดือน(ขึ้นกับระยะเวลาส่งเงินสมทบของผู้ประกันตน) 500-1,000 บาท
– ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เป็นระยะเวลา 15 ปี
– เสียชีวิตระหว่างทุพพลภาพ ได้รับค่าทำศพ 25,000 บาท

3.กรณีเสียชีวิต ได้รับเงินค่าทำศพ
– ผู้จัดการศพ ได้รับค่าทำศพ 25,000 บาท
– จ่ายเงินสมทบครบ 60 เดือนก่อนเสียชีวิต ได้รับเงินเพิ่ม 8,000 บาท

4. กรณีชราภาพ ได้รับเงินก้อนพร้อมดอกผล
– สะสมบำเหน็จชราภาพ(เงินออม)จากเงินสมทบ เดือนละ(ได้รับเมื่ออายุครบ 60 ปี และสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน) ไม่คุ้มครอง
– จ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน รับเงินเพิ่ม ไม่คุ้มครอง
– ผู้ประกันตนจ่ายเงินออมเพิ่มได้ ไม่เกินเดือนละ ไม่คุ้มครอง

5. กรณีสงเคราะห์บุตร ได้รับรายเดือน
– ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรแรกเกิด ถึง 6 ปีบริบูรณ์(จ่ายเงินสมทบ 24 ใน 36 เดือน) ไม่คุ้มครอง

ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท/เดือน ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครอง ดังนี้

1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย รับค่าทดแทนขาดรายได้
– ผู้ป่วยใน นอนพักรักษาตัว 1 วันขึ้นไป วันละ 300 บาท
– ผู้ป่วยนอก(ไม่นอนโรงพยาบาล) ใบรับรองแพทย์ให้หยุด 3 วันขึ้นไป วันละ 200 บาท
– เงื่อนการรับสิทธิ ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกหยุดรวมกัน ไม่เกิน 30 วัน/ปี
– ผู้ป่วยนอก(ไม่นอนโรงพยาบาล) หยุดไม่เกิน 2 วัน(ปีละไม่เกิน 3 ครั้ง) ครั้งละ 50 บาท

2. กรณีทุพพล รับเงินทดแทนการขาดรายได้
– ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้รายเดือน(ขึ้นกับระยะเวลาส่งเงินสมทบของผู้ประกันตน) 500-1,000 บาท
– ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เป็นระยะเวลา 15 ปี
– เสียชีวิตระหว่างทุพพลภาพ ได้รับค่าทำศพ 25,000 บาท

3. กรณีเสียชีวิต ได้รับเงินค่าทำศพ
– ผู้จัดการศพ ได้รับค่าทำศพ 25,000 บาท
– จ่ายเงินสมทบครบ 60 เดือนก่อนเสียชีวิต ได้รับเงินเพิ่ม 8,000 บาท

4. กรณีชราภาพ ได้รับเงินก้อนพร้อมดอกผล
– สะสมบำเหน็จชราภาพ(เงินออม)จากเงินสมทบ เดือนละ(ได้รับเมื่ออายุครบ 60 ปี และสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน) 50 บาท
– จ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน รับเงินเพิ่ม ไม่คุ้มครอง
– ผู้ประกันตนจ่ายเงินออมเพิ่มได้ ไม่เกินเดือนละ ออมเพิ่มได้ 1,000 บาท

5. กรณีสงเคราะห์บุตร ได้รับรายเดือน
– ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรแรกเกิด ถึง 6 ปีบริบูรณ์(จ่ายเงินสมทบ 24 ใน 36 เดือน) ไม่คุ้มครอง

ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท/เดือน ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครอง ดังนี้

1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย รับค่าทดแทนขาดรายได้
– ผู้ป่วยใน นอนพักรักษาตัว 1 วันขึ้นไป วันละ 300 บาท
– ผู้ป่วยนอก(ไม่นอนโรงพยาบาล) ใบรับรองแพทย์ให้หยุด 3 วันขึ้นไป วันละ 200 บาท
– เงื่อนการรับสิทธิ ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกหยุดรวมกัน ไม่เกิน 90 วัน/ปี
– ผู้ป่วยนอก(ไม่นอนโรงพยาบาล) หยุดไม่เกิน 2 วัน(ปีละไม่เกิน 3 ครั้ง) ไม่คุ้มครอง

2. กรณีทุพพล รับเงินทดแทนการขาดรายได้
– ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้รายเดือน(ขึ้นกับระยะเวลาส่งเงินสมทบของผู้ประกันตน) 500-1,000 บาท
– ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เป็นระนะเวลา ตลอดชีวิต
– เสียชีวิตระหว่างทุพพลภาพ ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาท

3. กรณีเสียชีวิต ได้รับเงินค่าทำศพ
– ผู้จัดการศพ ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาท
– จ่ายเงินสมทบครบ 60 เดือนก่อนเสียชีวิต ไม่คุ้มครอง

4. กรณีชราภาพ ได้รับเงินก้อนพร้อมดอกผล
– สะสมบำเหน็จชราภาพ(เงินออม)จากเงินสมทบ เดือนละ(ได้รับเมื่ออายุครบ 60 ปี และสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน) 150 บาท
– จ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน รับเงินเพิ่ม 10,000 บาท
– ผู้ประกันตนจ่ายเงินออมเพิ่มได้ ไม่เกินเดือนละ ออมเพิ่มได้ 1,000 บาท

5. กรณีสงเคราะห์บุตร ได้รับรายเดือน
– ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรแรกเกิด ถึง 6 ปีบริบูรณ์(จ่ายเงินสมทบ 24 ใน 36 เดือน) คนละ 200 บาท(คราวละไม่เกิน 2 คน)

สิทธิประโยชน์ประกันสังคม มาตรา 40

คุณสมบัติผู้สมัครประกันสังคมมาตรา40
– มีสัญชาติไทย
– อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
– แรงงานอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ
– ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (ม.33)
– ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (ม.39)
– ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
– ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย000)
– ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัครได้

ช่องทางสมัคร ม.40
– เว็บไซต์ www.sso.go.th
– ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
– Big C ซูเปอร์เซ็นเตอร์
– เซเว่นอีเลฟเว่น
– เครือข่ายประกันสังคมทั่วประเทศ
– สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่
– สายด่วนประกันสังคม หมายเลข 1506
– ช่องทางชำระเงิน มีดังนี้
– เคาน์เตอร์เซอร์วิส (เซเว่น-อีเลฟเว่น)
– ผ่าน Mobile Application ShoppyPay
– ตู้บุญเติม
– ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
– เคาน์เตอร์เทสโก้โลตัส
– เคาน์เตอร์บิ๊กซี