ปฏิทินวันพระ วันโกน และวันสำคัญทางศาสนา ประจำปี 2566

วันพระ ถือเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา เป็นวันธรรมสวนะ หรือ วันอุโบสถ คือ วันขึ้น 8 ค่ำ กับ 15 ค่ำ และ แรม 8 ค่ำ กับแรม 15 ค่ำ ของทุกเดือน (หากตรงกับเดือนขาด อาจเป็น แรม 14 ค่ำ) ส่วนวันโกน คือวันก่อนวันพระ คือวันขึ้น 7 ค่ำ กับ 14 ค่ำ และแรม 7 ค่ำ กับแรม 14 ค่ำ ของทุกเดือน

ปฏิทินวันพระ ปี 2566
มกราคม
6 ม.ค.
ขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ ปีขาล

14 ม.ค.
แรม 8 ค่ำ เดือนยี่ ปีขาล

21 ม.ค.
แรม 15 ค่ำ เดือนยี่ ปีขาล

29 ม.ค.
ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสาม ปีขาล

กุมภาพันธ์
5 ก.พ.
ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสาม ปีขาล

13 ก.พ.
แรม 8 ค่ำ เดือนสาม ปีขาล

19 ก.พ.
แรม 14 ค่ำ เดือนสาม ปีขาล

27 ก.พ.
ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสี่ ปีขาล

มีนาคม
6 มี.ค.
ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสี่ ปีขาล*

14 มี.ค.
แรม 8 ค่ำ เดือนสี่ ปีขาล

21 มี.ค.
แรม 15 ค่ำ เดือนสี่ ปีขาล

29 มี.ค.
ขึ้น 8 ค่ำ เดือนห้า ปีเถาะ

เมษายน
5 เม.ย.
ขึ้น 15 ค่ำ เดือนห้า ปีเถาะ

13 เม.ย.
แรม 8 ค่ำ เดือนห้า ปีเถาะ*

19 เม.ย.
แรม 14 ค่ำ เดือนห้า ปีเถาะ

27 เม.ย.
ขึ้น 8 ค่ำ เดือนหก ปีเถาะ

พฤษภาคม
4 พ.ค.
ขึ้น 15 ค่ำ เดือนหก ปีเถาะ

12 พ.ค.
แรม 8 ค่ำ เดือนหก ปีเถาะ

19 พ.ค.
แรม 15 ค่ำ เดือนหก ปีเถาะ

27 พ.ค.
ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีเถาะ

มิถุนายน
3 มิ.ย.
ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีเถาะ*

11 มิ.ย.
แรม 8 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีเถาะ*

17 มิ.ย.
แรม 14 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีเถาะ

25 มิ.ย.
ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปด ปีเถาะ

กรกฎาคม
2 ก.ค.
ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปด ปีเถาะ

10 ก.ค.
แรม 8 ค่ำ เดือนแปด ปีเถาะ

17 ก.ค.
แรม 15 ค่ำ เดือนแปด ปีเถาะ

25 ก.ค.
ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปดหลัง(88) ปีเถาะ

สิงหาคม
1 ส.ค.
ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปดหลัง ปีเถาะ*

9 ส.ค.
แรม 8 ค่ำ เดือนแปดหลัง ปีเถาะ

16 ส.ค.
แรม 15 ค่ำ เดือนแปดหลัง ปีเถาะ

24 ส.ค.
ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเก้า ปีเถาะ

31 ส.ค.
ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเก้า ปีเถาะ

กันยายน
8 ก.ย.
แรม 8 ค่ำ เดือนเก้า ปีเถาะ

14 ก.ย.
แรม 14 ค่ำ เดือนเก้า ปีเถาะ

22 ก.ย.
ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบ ปีเถาะ

29 ก.ย.
ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ ปีเถาะ

ตุลาคม
7 ต.ค.
แรม 8 ค่ำ เดือนสิบ ปีเถาะ

14 ต.ค.
แรม 15 ค่ำ เดือนสิบ ปีเถาะ

22 ต.ค.
ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีเถาะ

29 ต.ค.
ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีเถาะ*

พฤศจิกายน
6 พ.ย.
แรม 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีเถาะ

12 พ.ย.
แรม 14 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีเถาะ

20 พ.ย.
ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีเถาะ

27 พ.ย.
ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีเถาะ*

ธันวาคม
5 ธ.ค.
แรม 8 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีเถาะ

12 ธ.ค.
แรม 15 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีเถาะ

20 ธ.ค.
ขึ้น 8 ค่ำ เดือนอ้าย ปีเถาะ

27 ธ.ค.
ขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย ปีเถาะ

ปฏิทินวันพระ

วันสำคัญทางศาสนา ปี 2566
6 มี.ค. 2566
วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสี่ ปีขาล*

13 เม.ย. 2566
วันสงกรานต์ แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า ปีเถาะ*

3 มิ.ย. 2566
วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีเถาะ*

1 ส.ค. 2566
วันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปดหลัง(88) ปีเถาะ*

2 ส.ค. 2566
วันเข้าพรรษา แรม 1 ค่ำ เดือนแปดหลัง(88) ปีเถาะ*

29 ต.ค. 2566
วันออกพรรษา ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีเถาะ*

27 พ.ย. 2566
วันลอยกระทง ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีเถาะ*