กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

  • งานประจำ
  • Anywhere
  • Applications have closed

Website กรมวิชาการเกษตร


กรมวิชาการเกษตร โดยสถาบันวิจัยพืชสวน (สวส.) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่รับสมัครดังนี้

1. เจ้าพนักงานการเกษตร (สวส.) 1 อัตรา
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย วุฒิ ปวส. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีทางการเกษตร

2. นายช่างเครื่องกล (สวส.) 1 อัตรา
ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง วุฒิ ปวส. สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางช่างยนต์ ทางช่างกลโรงงาน ทางช่างกลโลหะ ทางโลหะอุตสาหกรรม ทางช่างเทคนิคการผลิต ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างเทคนิคโลหะ ทางช่างโลหะ ทางเครื่องกลเกษตร ทางเครื่องจักรกลเกษตร

3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (สวส.) 1 อัตรา
ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย ปวส.สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

การรับสมัคร
– ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันวิจัยพืชสวน (สวส.) กรมวิชาการเกษตร บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2590 5484

วัน เวลา รับสมัคร
วันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิ๊กดูเอกสารรับสมัครงาน (pdf)