ปฏิทินวันพระ วันโกน และวันสำคัญทางศาสนา ประจำปี 2565

วันพระ ถือเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา เป็นวันธรรมสวนะ หรือ วันอุโบสถ คือ วันขึ้น 8 ค่ำ กับ 15 ค่ำ และ แรม 8 ค่ำ กับแรม 15 ค่ำ ของทุกเดือน (หากตรงกับเดือนขาด อาจเป็น แรม 14 ค่ำ) ส่วนวันโกน คือวันก่อนวันพระ คือวันขึ้น 7 ค่ำ กับ 14 ค่ำ และแรม 7 ค่ำ กับแรม 14 ค่ำ ของทุกเดือน

ปฏิทินวันพระ ปี 2565
มกราคม
2 ม.ค.
แรม 14 ค่ำ เดือนอ้าย ปีฉลู

10 ม.ค.
ขึ้น 8 ค่ำ เดือนยี่ ปีฉลู

17 ม.ค.
ขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ ปีฉลู

25 ม.ค.
แรม 8 ค่ำ เดือนยี่ ปีฉลู

กุมภาพันธ์
1 ก.พ.
แรม 15 ค่ำ เดือนยี่ ปีฉลู

9 ก.พ.
ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสาม ปีฉลู

16 ก.พ.
ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสาม ปีฉลู1

24 ก.พ.
แรม 8 ค่ำ เดือนสาม ปีฉลู

มีนาคม
2 มี.ค.
แรม 14 ค่ำ เดือนสาม ปีฉลู

10 มี.ค.
ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสี่ ปีฉลู

17 มี.ค.
ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสี่ ปีฉลู

25 มี.ค.
แรม 8 ค่ำ เดือนสี่ ปีฉลู

เมษายน
1 เม.ย.
แรม 15 ค่ำ เดือนสี่ ปีฉลู

9 เม.ย.
ขึ้น 8 ค่ำ เดือนห้า ปีขาล

16 เม.ย.
ขึ้น 15 ค่ำ เดือนห้า ปีขาล

24 เม.ย.
แรม 8 ค่ำ เดือนห้า ปีขาล

30 เม.ย.
แรม 14 ค่ำ เดือนห้า ปีขาล

พฤษภาคม
8 พ.ค.
ขึ้น 8 ค่ำ เดือนหก ปีขาล

15 พ.ค.
ขึ้น 15 ค่ำ เดือนหก ปีขาล2

23 พ.ค.
แรม 8 ค่ำ เดือนหก ปีขาล3

30 พ.ค.
แรม 15 ค่ำ เดือนหก ปีขาล

มิถุนายน
7 มิ.ย.
ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีขาล

14 มิ.ย.
ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีขาล

22 มิ.ย.
แรม 8 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีขาล

28 มิ.ย.
แรม 14 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีขาล

กรกฎาคม
6 ก.ค.
ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปด ปีขาล

13 ก.ค.
ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปด ปีขาล4

14 ก.ค.
แรม 1 ค่ำ เดือนแปด ปีขาล5

21 ก.ค.
แรม 8 ค่ำ เดือนแปด ปีขาล

28 ก.ค.
แรม 15 ค่ำ เดือนแปด ปีขาล

สิงหาคม
5 ส.ค.
ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเก้า ปีขาล

12 ส.ค.
ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเก้า ปีขาล

20 ส.ค.
แรม 8 ค่ำ เดือนเก้า ปีขาล

26 ส.ค.
แรม 14 ค่ำ เดือนเก้า ปีขาล

กันยายน
3 ก.ย.
ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบ ปีขาล

10 ก.ย.
ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ ปีขาล

18 ก.ย.
แรม 8 ค่ำ เดือนสิบ ปีขาล

25 ก.ย.
แรม 15 ค่ำ เดือนสิบ ปีขาล

ตุลาคม
3 ต.ค.
ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีขาล

10 ต.ค.
ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีขาล6

18 ต.ค.
แรม 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีขาล

24 ต.ค.
แรม 14 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีขาล

พฤศจิกายน
1 พ.ย.
ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีขาล

8 พ.ย.
ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีขาล7

16 พ.ย.
แรม 8 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีขาล

23 พ.ย.
แรม 15 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีขาล

ธันวาคม
1 ธ.ค.
ขึ้น 8 ค่ำ เดือนอ้าย ปีขาล

8 ธ.ค.
ขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย ปีขาล

16 ธ.ค.
แรม 8 ค่ำ เดือนอ้าย ปีขาล

22 ธ.ค.
แรม 14 ค่ำ เดือนอ้าย ปีขาล

30 ธ.ค.
ขึ้น 8 ค่ำ เดือนอ้าย ปีขาล

ปฏิทินวันพระ

วันสำคัญทางศาสนา ปี 2565
16 ก.พ.
วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสาม1

15 พ.ค.
วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือนหก2

23 พ.ค.
วันอัฏฐมีบูชา แรม 8 ค่ำ เดือนหก3

13 ก.ค.
วันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปด4

14 ก.ค.
วันเข้าพรรษา แรม 1 ค่ำ เดือนแปด5

10 ต.ค.
วันออกพรรษา ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด6

8 พ.ย.
วันลอยกระทง ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสอง7